bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łazach

 

Aktualności

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

26.02.2015

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łazach w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łazy i nadania jej statutu

OGŁOSZENIE

20.02.2015

OGŁOSZENIE dot. posiedzenmia Komisji Rady Miejskiej w Łazach

OGŁOSZENIE

20.02.2015

OGŁOSZENIE o SESJI RADY MIEJSKIEJ w ŁAZACH

Zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego

19.02.2015

w sprawie udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łazy wraz załącznikiem graficznym.

Konsultacje społeczne

18.02.2015

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów uchwał.

Informacja o konsultacjach społecznych

16.02.2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowejOpublikował: Michał Utracki
Publikacja dnia: 19.11.2012
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 02.09.2010
Dokument oglądany razy: 275 577